Ads Top

NJ0z48.gif

การทำประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ลมพายุ ไฟป่า และการโจรกรรม
ที่อยู่อาศัยทรัพย์สินมีค่าอันเป็นที่รักของเรา หากเกิดเหตุไฟไหม้และภัยธรรมชาติอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เราควรเตรียมรับกับทุกสถานการณ์ ด้วยประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านที่ครอบคลุมความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน จากไฟไหม้  ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยธรรมชาติ รวมถึงความคุ้มครองอื่นๆ เช่น การโจรกรรม ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนการทำประกันภัยที่อยู่อาศัย

- ดูว่าประกันภัยครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

ตัวอย่าง ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านของสินมั่นคง- ดูคําจํากัดความในกรมธรรม์ประกันภัย

คำจำกัดความในกรมธรรม์ประกันภัย ว่าครอบคลุมเรื่องใดบ้าง มีรายละเอียดอย่างไร

ตัวอย่าง ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านของสินมั่นคงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความคุ้มครอง อัคคีภัย และภัยเพิ่ม
ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยานและ ภัยเนื่องจากน้ำ

คุ้มครองศิลปวัตถุ
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อศิลปวัตถุ

คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
คุ้มครอง ค่าเช่าที่อยู่อาศัย จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองจากอัคคีภัย และภัยเพิ่ม หากที่อยู่อาศัยไม่สามารถพักอาศัยได้ สําหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 กรมธรรม์จะจ่ายค่าเช่าวันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย สําหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 กรมธรรม์จะจ่ายค่าเช่าวันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินเครื่องเกินกําลัง ไฟฟ้าลัดวงจร ความคุ้มครองนี้จะมีผลต่อเมื่อสาเหตุความเสียหายดังกล่าว มีผลทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง หรือป้องกันการขยายตัวของเพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยชั่วคราวอันเป็นผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้

ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการค้ำยัน รื้อถอน หรือขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยเพิ่มจากความคุ้มครองหลัก

คุ้มครองค่าวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ออกแบบ กําหนดมาตรฐานการประมูลและการควบคุมงาน อันเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยเพิ่ม

คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ 
ได้แก่ ภัยลมพายุ, ภัยน้ำท่วม , ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ

คุ้มครองความเสียหายจากควัน
ควัน หมายถึง ควันที่เกิดอย่างกระทันหัน จากการใช้เครื่องทําความร้อน หรือชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร ไม่รวมถึงควันอันเกิดจากเตาผิง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม

คุ้มครองภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือกระทําอันมีเจตนาร้าย 
(ยกเว้นการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ ลัทธินิยม) คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการนัด หยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาร้ายตามที่ระบุในกรมธรรม์

คุ้มครองภัยโจรกรรม
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและความเสียหายต่อตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัยอันเกิดจากลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น (จร.2) ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยการใช้กําลังอย่างรุนแรงและทําให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครอง การเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือความสูญเสีย ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือ เกิดจากการใช้สถานที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองการประกันภัยกระจก
ความเสียหายของกระจกที่ติดตั้งถาวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคารจากการแตกหรือเสียหายจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ 

ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับบุคคลภายในบ้าน สูงสุดไม่เกิน 4 คน (อบ.1)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครองในหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มและหมวดการประกันภัยโจรกรรม เป็นเหตุให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือสายตาถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ


- การเลือกทุนประกันภัย

ที่อยู่อาศัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ราคาบ้าน และราคาที่ดิน โดยสมมติว่า บ้าน ราคา 6 ล้านบาท แต่ที่ดินมีราคา 2 ล้านบาท หมายความว่า ราคาตัวบ้านแค่ 4 ล้านบาท เวลาทำประกันภัยบ้าน ไม่จำเป็นต้องเอาราคาที่ดินไปรวมด้วย ถึงบ้านจะเสียหาย แต่ที่ดินไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว จึงควรเลือกประกันภัยให้เหมาะกับราคาบ้านของเรา ควรเลือกทุนประกันที่เหมาะสมกับราคาบ้านมากที่สุด ไม่มากไม่น้อยเกินไป
ตัวอย่าง  หากต้องการทำประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านของสินมั่นคงประกันภัย ต้องพิจารณาทุนของบ้านที่อยู่อาศัยก่อน กรณีที่บ้านมีมูลค่า 2,000,000 บาท ต้องชำระเบี้ยประกัน 3,695 บาท 


เทคนิคการเคลมสินไหม

หากเกิดเหตุภัยธรรมชาติ เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยเราสามารถแจ้งเคลมบริษัทประกันภัยได้ ด้วยวิธีการดังนี้
ปกป้องที่อยู่อาศัยทรัพย์ที่มีค่าอันเป็นที่รักของเราจากภัยต่างๆ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัย กับ "ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน" ครอบคลุมทั้ง ที่อยู่อาศัย ชีวิต และทรัพย์สิน คลิก www.smk.co.th/ProductFireDetail/4 หรือ โทร 02-377-3999
สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ..

ขอบคุณภาพจาก :
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/08/at-least-18-dead-from-flooding-in-thailand-and-malaysia#img-2
https://twitter.com/thaiflood/status/816549911969697792?fbclid=IwAR04YoIL-e2eAxIl1YYG15ZYw_l7lNKjZLDzfcSkCQkp3Jj_dTDm0pLXmm0

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.